Børnehaven Ellemosens handleplan 2023/2024

På baggrund af Ellemosens pædagogiske tilsyn og tilsynsmøde den 27. marts 2023, med tilsynsførende Bitten Holmer Flansmose og konsulent Mogens Sønderby fra Skanderborg kommune, har vi udarbejdet en handleplan indenfor områderne konflikthåndtering, kognition og leg.

Konflikthåndtering
Vi vil opnå at udvikle kompetencer hos alle medarbejdere til at forebygge, løse og efterbehandle konflikter.
Det vil vi gerne for at styrke det enkelte barns muligheder for at få konstruktive redskaber til konflikthåndtering, og dermed øge dets selvværd og følelse af mestring.
Indikatorerne for høj pædagogisk kvalitet er når den voksne arbejder ud fra intentionen om positivt lederskab, og giver barnet handlemuligheder. ”Barnet gør det godt, hvis det kan” (fra bogen ”en ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud” af Jakob Kjærbye).

Når den voksne plejer den gode relation med barnet og evner at mentalisere, vil det fremme en god håndtering. Dette er et kvalitativt mål, hvor vi på personalemøder taler om – og evaluerer daglige situationer ift. konflikthåndtering. Evalueringen giver svar på, om der skal eventuelle justeringer til praksis, fremadrettet som målopfølgning. Vores mål er nået, når alle medarbejdere har gjort konkrete positive erfaringer med at forebygge, løse og efterbehandle konflikter, og det er blevet en integreret del af den enkeltes pædagogiske praksis. Målet kan nås ved at alle medarbejdere øver sig i at mentalisere og påtage sig det positive lederskab. Det vil fremme børnenes og medarbejdernes samhørighedsfølelse og trivsel.

Vi vil hente faglig inspiration fra bøgerne ”En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud” af Jakob Kjærbye, samt ”Barnets udvikling gennem tilknytning og leg” af Deborah MacNamara. Alle medarbejdere skal læse Jakob Kjærbyes bog inden 1. personalemøde i august 2023, og den enkelte medarbejder skal prioritere egne ressourcer til at indgå i frugtbar relation med det enkelte barn. Målet omkring at udvikle kompetencer hos alle medarbejdere til at forebygge, løse og efterbehandle konflikter, stemmer overens med vores langsigtede målsætning om at vi som medarbejdergruppe, får et fælles mindset ift. konflikthåndtering.

I perioden fra maj til oktober 2023, evaluerer vi ifm. vores personalemøder, på vores læringsmiljø omkring konflikthåndtering. I oktober 2023 udfører vi børneinterviews og laver på baggrund af dem og vores fortløbende erfaringer, en samlet vurdering.

Kognition
Vi vil opnå et øget fokus hos alle medarbejdere, til via barnets sanser og motorik, at knytte meningsfuld kognitiv læring. Vi vil tillige opnå at barnet er nysgerrig på læring og evner at sætte sin vilje ind på at optage ny læring og være problemløsende.

Vi vil gerne opnå dette for at give det enkelte barn et solidt fundament for kognitive færdigheder senere hen. Vidensgrundlaget for dette er at små børns sanser og motorik skal medinddrages, for at øge effekten af kognition. Desuden er fokus på den sproglige udvikling vigtig ift. kognition. Høj pædagogisk kvalitet opstår, når alle medarbejdere evner at knytte sprog, bevægelse, sansning og kognition ind i daglige aktiviteter.

Det er fremmende for barnets kognitive udvikling, når det stimuleres sprogligt mange gange om dagen. Vi vil gennem et år integrere målet om kognitivt fokus i vores pædagogiske projekter og i vores årstidsfester. Vi kan vide at målet er nået, når vi gennem et helt år har formuleret og iagttaget at det kognitive perspektiv er blevet tilgodeset i de pædagogiske projekter. Det er et relevant mål, da det danner fundament for barnets senere læring. Målet kan nås ved at alle medarbejdere har fokus på det kognitive perspektiv i det daglige arbejde. Vi vil hente faglig inspiration fra bogen ”Læring med kroppen forrest” af Kjeld Fredens”, samt fra EMU's inspirationsmateriale. Vi prioriterer de pædagogiske ressourcer til kognitivt fokus gennem et år, - fra august 2023 og et år frem. Målet om, via barnets sanser og motorik, at knytte meningsfuld kognitiv læring, er i overensstemmelse med vores langsigtede mål om at understøtte barnets videre kognitive udvikling. Fra august 2023 til juli 2024, vil vi på vores personalemøder, sætte os konkrete delmål ift. kognition i forbindelse med de pågældende pædagogiske aktiviteter og årstidsfester.

Leg
Vi vil opnå at den børneiniterede leg følges, støttes, udbygges og videreudvikles med hjælp fra det pædagogiske personale. Det vil vi gerne for at styrke inklusion og børnefællesskab, samt for at hjælpe barnet til at udvikle nye kompetencer og udvide sit perspektiv på sig selv og andre. Vidensgrundlaget er at den børneiniterede leg er en meget vigtig del af barnets liv, ift. læring i bred forstand. Høj pædagogisk kvalitet er når det pædagogiske er tæt på barnets leg, - bagved, ved siden af og foran. Et trygt og inspirerende fysisk og psykisk læringsmiljø, er fremmende for den børneiniterede leg. Ligeledes at alle medarbejdere har indsigt i børnenes leg og interesse herfor. Vi evaluerer vores læringsmiljø omkring leg hver 14. dag på personalemøder, og i efteråret 2023, laver vi målopfølgning ved at foretage observationer.

Målet er nået når alle medarbejdere har gjort positive erfaringer og observationer omkring deres egen rolle ift. den børneiniterede leg. Målet kan nås ved at alle medarbejdere øver sig i, på en meningsfuld måde, at støtte og udbygge legen. Det er relevant derved at det styrker børnefællesskabet og det enkelte barns sociale kompetencer. Vi vil hente faglig inspiration fra EMU's inspirationsmateriale om leg. Vi prioriterer at der er pædagogisk personale tæt på børnenes leg, både udenfor og indenfor, og dette mål er i overensstemmelse med vores langsigtede mål om at hjælpe det enkelte barn til at udvikle alsidighed, resiliens og mestring.

Vi vil arbejde med målet dagligt.

I oktober 2023 skal alle medarbejdere gøre observationer, som sammen med vores løbende evalueringer af læringsmiljøet ifm. personalemøder, vil give et billede af den pædagogiske praksis ift. børneiniteret leg.